Privacy reglement

Identificatieplicht

Patiënten worden gevraagd om bij het eerste bezoek aan Dermalink legitimatie (paspoort, rijbewijs of identificatiepas) en de verzekeringspapieren mee te brengen.. De identificatieplicht geldt voor iedereen, in ziekenhuizen en poliklinieken. De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik met zorgpassen te voorkomen. Identificatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van patiëntendossiers en verzekeringsgegevens.

Patiëntendossier en inzagerecht

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Dermalink een medisch dossier aanlegt. In dit elektronische patiëntendossier worden alle over u verzamelde gegevens elektronisch vastgelegd. Het elektronische patiëntendossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, operaties, etc. Ook gegevens van bijvoorbeeld uw huisarts of verwijzend specialist kunnen aan het dossier zijn toegevoegd. Een beperkt aantal gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie. U kunt uw dossier in overleg met uw behandelend arts inzien of (delen uit) het dossier laten kopiëren. Een verzoek tot inzage of kopie kunt u richten aan uw behandelend arts of aan de beleidsmedewerker kwaliteit. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager moet dan een schriftelijke machtiging, voorzien van uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs, overleggen. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard vanaf het laatste consult.

Wie hebben inzicht in uw gegevens?

Artsen en medewerkers van Dermalink die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Denk hierbij aan uw behandelend dermatoloog de polikliniek assistentes en de huidtherapeute naar wie uw dermatoloog u heeft verwezen. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak. Artsen hebben een beroepsgeheim en medewerkers van Dermalink hebben een geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd.

Rechten van de patiënt

U heeft recht tot inzage in uw medisch dossier. U heeft recht op een kopie van de gegevens uit uw patiëntendossier. Wij verstrekken echter geen gegevens die door een behandelaar of een andere persoon buiten Dermalink zijn verzameld of opgesteld. U heeft het recht Dermalink te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar.

Plichten van Dermalink

Dermalink is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistratie. Wij hebben maatregelen getroffen om verlies/aantasting van gegevens tegen te gaan en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden ingekeken of veranderd. Ook zijn strenge maatregelen opgesteld voor het gebruik en de beveiliging van de gegevens in het elektronisch patiëntendossier. Dermalink is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen uit de Wet Persoonsregistraties.