Disclaimer

Dermalink optimaliseert zijn klantenservice door middel van het internet. Daartoe biedt Dermalink zijn patiënten informatie online aan op de eigen websites www.spataderdokter.nl en www.dermalink.nl. Vierentwintig uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over huidziekten en spataderen. Dermalink besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Dermalink behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Dermalink is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Dermalink niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.Tevens aanvaardt Dermalink geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Dermalink via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Dermalink en zijn medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Dermalink garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Copyright

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Dermalink. Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dermalink.